A A A A A
Johana 8
34
Yesu nodwokogi niya, “Awachonu adier, ni ngʼato ka ngʼato matimo richo, en misumba richo.
Luo Bible 2020

34
Yesu nodwokogi ni, “Adier, adier, awachonu ni, ng’at matimo richo en misumba richo.
Luo Bible 2015