A A A A A
Johana 8
32
Kutimo kamano, to ubiro ngʼeyo adiera kendo adiera nomi ubed thuolo.”
Luo Bible 2020

32
Bende ubiro ng’eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo.”
Luo Bible 2015