A A A A A
Johana 8
31
Yesu nowacho ni jo-Yahudi manoyie kuome niya, “Ka usiko kumako puonjna, eka un jopuonjrena adier.
Luo Bible 2020

31
Yesu nowachoni jo-Yahudi mane oyie wachne niya, “Ka umako puonjna, to eka un jopuonjrena adier.
Luo Bible 2015