A A A A A
Johana 8
29
Jal mane oora ni koda kendo pok oweya kenda, nimar atimo gik malongʼone kinde duto.”
Luo Bible 2020

29
Jal mane oora ni koda. Pod ok oweya kenda, nikech pile atimo mana gik malong’one.”
Luo Bible 2015