A A A A A
Johana 8
27
Ne ok gingʼeyo ni ne owuoyonegi kuom Wuoro.
Luo Bible 2020

27
To ne ok ging’eyo ni Yesu loso kodgi kuom Wuoro.
Luo Bible 2015