A A A A A
Johana 8
25
Negipenje niya, “In ngʼa?” Yesu nodwokogi niya, “An mana ngʼama asebedo ka awacho ni an nyaka aa chakruok.
Luo Bible 2020

25
Eka ne gipenje niya, “To in e ng’ano?” Yesu to nodwokogo ni, “An mana ng’ama asebedo ka awachonu ni e an.
Luo Bible 2015