A A A A A
Johana 8
21
Yesu nowachonegi kendo niya, “Abiro dhi aweyou, kendo ubiro manya, to unutho mana e richou. Kuma adhiye ok unyal bire.”
Luo Bible 2020

21
Yesu nowachonigi niya, “An to adhi, kendo unudwara, to unutho mana e richou. Ok unyal dhi kuma adhiye.”
Luo Bible 2015