A A A A A
Johana 8
17
Ondiki e chiku ni nend ji ariyo nyalo bedo adiera mi yiego.
Luo Bible 2020

17
E Chiku bende ondikie ni, ka ji ariyo owinjore e wachgi, to wach ma giwacho ikwano ka adier.
Luo Bible 2015