A A A A A
Johana 8
15
Ungʼado bura gi rieko mar dhano, an to ok angʼad bura ni ngʼato.
Luo Bible 2020

15
Un ung’ado bura gi rieko mar dhano, to an ok ang’ad ni ng’ato bura.
Luo Bible 2015