A A A A A
Johana 8
14
Yesu nodwokogi niya, “Kata obedo ni atimo nenda awuon to nenda pod en mana adier nimar angʼeyo kuma ne aaye gi kuma adhiye. Un to ukia kuma aaye kata kuma adhiye.
Luo Bible 2020

14
To Yesu nodwokogi ni, “Kata obedo ni awuoyo kuoma awuon, to gik ma awacho gin adier, nikech ang’eyo kuma ne aaye, kendo ang’eyo kuma adhiye, to un ukia kuma naaye kata kuma adhiye.
Luo Bible 2015