A A A A A
Luka 13
1
E kindeno ne nitie jomoko mane onyiso Yesu wach jo-Galili ma Pilato ne oriwo rembgi kod misengini.
2
Yesu nodwoko niya, “Uparo ni jo-Galili-gi ne joricho moloyo jo-Galili mamoko nikech negisandore kamano?
3
Awachonu ni ooyo! To ka ok ulokoru uweyo richou, un duto unutho kamano.
Luo Bible 2020

1
E kinde nogo, jomoko nobiro, monyiso Yesu wach jo-Galili mane Pilato onego ka jotimo misango.
2
Yesu nodwokogi niya, “Uparo ni jo-Galili noneno masira malit kamano nikech ne gin joma richo moloyo jo-Galili mamoko duto koso?
3
Ooyo, awachonu ni ka ok ulokoru uweyo richou, to uduto ubiro tho mana kaka ne githono!
Luo Bible 2015