A A A A A
Luka 13
9
Ka onyago olemo higa mabiro, mano ber, to, ka ok onyago, to nongʼole oko.’ ”
Luo Bible 2020

9
Kamano, ka onyago olemo higa mabironi, to mano ber. To ka ok onyago, to koro eka nitong’e oko.’ ”
Luo Bible 2015