A A A A A
Luka 13
8
“Ngʼatno nodwoke ni, ‘Jaduongʼ, yie iweye higani kende bangʼe to abiro pure kendo medo ketone owuoyo.
Luo Bible 2020

8
To jalos puodho nodwoke niya, ‘Jaduong’, yie iweye higani bende. Abiro doye, ma aketne owuoyo.
Luo Bible 2015