A A A A A
Luka 13
4
Kata ji apar gaboro ka manotho kane ohinga man Siloam nopodho kuomgi, uparo ni ne gin joketho moloyo ji mamoko duto madak e Jerusalem?
Luo Bible 2020

4
Koso uparo ni ji apar gaboro mane ohinga mar Siloam opodho kuomgi, mi onego kande, ne joketho moloyo jo-Jerusalem mamoko duto koso?
Luo Bible 2015