A A A A A
Luka 13
35
To koro, ne odi oweni kodongʼ gunda. Awachoni ni, ok ininena kendo nyaka chop chiengʼ ma iniwach ni, ‘Ogwedh ngʼat mabiro e nying Jehova Nyasaye.’ ”
Luo Bible 2020

35
Koro dalau biro dong’ gunda. Awachonu ni chakre kawuono ok unuchak unena kendo, nyaka kinde chopi ma unuwachie ni, ‘Ogwedh ng’ama biro e nying Ruoth.’ ”
Luo Bible 2015