A A A A A
Luka 13
34
“Yaye, Jerusalem, Jerusalem, in ma inego jonabi kendo ichielo joma oorni gi kite! Mano kaka asegombo amingʼa mondo achok nyithindi kaachiel, kaka gweno choko nyithinde e bwo bwombene, to ok useyie.
Luo Bible 2020

34
“Yaye jo-Jerusalem! Yaye jo-Jerusalem! Un munego jonabi, kendo ugoyo joma Nyasaye ooro iru gi kite! Mano kaka asedwaro mondo achoku duto kaka nyabuch gweno chokon nyithinde e bwombe, to usetamoru.
Luo Bible 2015