A A A A A
Luka 13
32
Nodwoko ni, “Dhiuru uwach ne kibweno niya, ‘Abiro golo jochiende kendo chango ji kawuononi gi kiny, to chiengʼ mar adek abiro chopo dwarona.’
Luo Bible 2020

32
To nowachonigi niya, “Dhiuru unyis andhogano ni, agolo jochiende kendo achango ji kawuono gi kiny, to chieng’ mar adek abiro tieko tija.
Luo Bible 2015