A A A A A
Luka 13
31
E kindeno jo-Farisai moko nobiro ir Yesu kendo nowachone niya, “Ai ka kendo dhiyo kamachielo nikech Herode dwaro negi.”
Luo Bible 2020

31
E sanogo, jo-Farisai moko nobiro ir Yesu, mowachone ni, “Ber mondo ia ka, nikech Herode dwaro negi.”
Luo Bible 2015