A A A A A
Luka 13
24
“Temuru matek mondo udonj e dhoot madiny, nikech awachonu ni, ji mangʼeny biro temo mondo odonj to ok gibi nyalo ngangʼ.
Luo Bible 2020

24
“Temuru matek mondo udonj gie dhoot madiny, nikech awachonu ni, ji mang’eny nodwar donjo, to ok gininyal.
Luo Bible 2015