A A A A A
Luka 13
18
Eka Yesu nopenjo niya, “Pinyruoth Nyasaye chalo nade? Angʼo ma dapimego?
Luo Bible 2020

18
Yesu nopenjo niya, “Ere kaka Loch Nyasaye chalo? Ang’o ma dapimego?
Luo Bible 2015