A A A A A
Luka 13
17
Kane owacho mani, jogo duto mane kwede wigi nokuot. To ji mamoko nomor kod gik moko duto miwuoro mane otimo.
Luo Bible 2020

17
Dwokone nokwodo wi wasike duto, to ji mamoko nodoko mamor kuom gik malich duto mane otimo.
Luo Bible 2015