A A A A A
Luka 13
12
Kane Yesu onene, noluonge mondo obi kendo nowachone niya, “Dhako ogonyi ibed thuolo ichangi e midekreni.”
Luo Bible 2020

12
Kane Yesu onene, ne oluonge ire, mowachone niya, “Nyarwa, isechango kuom midekreni!”
Luo Bible 2015