A A A A A
Mariko 3
7
Yesu kaachiel gi jopuonjrene nowuok oa kanyo mi gidhi e dho nam, to oganda maduongʼ moa Galili noluwo bangʼe.
Luo Bible 2020

7
Yesu nowuok gi jolupne, modhi e dho nam Galili, kendo ji mathoth noluwe. Jogo noa Galili gi Judea
Luo Bible 2015