A A A A A
Mariko 3
6
Bangʼeno jo-Farisai nowuok modhi kendo negichako chano kaachiel gi jo-Herodia kaka digineg Yesu.
Luo Bible 2020

6
Kane jo-Farisai oneno kamano, ne giwuok e od lemo, mi gidhi gichokore piyopiyo gi jo-Herode, kendo gichano kaka digineg Yesu.
Luo Bible 2015