A A A A A
Mariko 3
24
Ka pinyruoth moro opogore kendo joge gore kendgi to pinyruodhno ok nyal chungʼ.
Luo Bible 2020

24
Ka jopiny moro opogore, to pinyno ok nyal gurore.
Luo Bible 2015