A A A A A
Mariko 3
1
Chiengʼ moro Yesu nochako odonjo e sinagogi, to ne nitie ngʼato kanyo ma lwete otal.
Luo Bible 2020

1
Chieng’ moro, Yesu nodhi e od lemo, moyudo ng’at moro ma lwete otal.
Luo Bible 2015