A A A A A
Mariko 2
8
Mana gisano Yesu nongʼeyo e chunye gima negipenjore e chunygi, omiyo nowachonegi niya, “Angʼo momiyo uparo gigi e chunyu?
Luo Bible 2020

8
Gikanyono Yesu nong’eyo paro ma gin go, omiyo nopenjogi niya, “Ang’o momiyo uparo kamano?
Luo Bible 2015