A A A A A
Mariko 2
12
Ngʼatno noa malo mokawo piene mi nowuotho ayanga ka ji duto nene. Timni nomako dho ji duto mane ni kanyo mine gidendo Nyasaye kagiwacho niya, “Nyaka ne nywolwa pok waneno gima kama.”
Luo Bible 2020

12
Ng’atno nochung’, mokawo ng’angune odhi, ka jogo duto nene. Mano omiyo ne giwuoro ahinya kendo ne gimiyo Nyasaye duong’, ka giwacho niya, “Nyaka nene pok wanenoe gimoro machal kamano.”
Luo Bible 2015