A A A A A
Mathayo 3
1
E ndalogo Johana ja-Batiso nobiro, koyalo e thim mar Judea,
2
kowacho niya, “Weuru richo, nikech pinyruodh polo ni machiegni.”
3
Ma e jalno mane owuo kuome gi dho janabi Isaya niya, “Ngʼat moro kok e thim ni, ‘Losuru yo ne Jehova Nyasaye, losneuru yore moriere tir.’ ”
Luo Bible 2020

1
E ndalogo, Johana Jabatiso nobiro kalando wach e thim Judea.
2
Ne owacho niya, “Lokuru chunyu, nikech Loch Polo chiegni.”
3
Johana e jal mane janabi Isaya owuoyo kuome, kowacho ni, “Ng’at moro kok e thim niya, ‘Losuru yo ni Ruoth! Losneuru yo moriere tir.’ ”
Luo Bible 2015