A A A A A
Mathayo 3
8
Nyaguru olemo manyiso ni uselokoru uweyo richo.
Luo Bible 2020

8
Timbeu ema mondo onyis ni uselokoru adier.
Luo Bible 2015