Instagram
English
A A A A A
Matthieu 1
1
Oyo ezali bakombo ya bankoko ya Yesu Kristo, mwana ya David, mwana ya Abraham:
2
Abraham abotaki Izaki; Izaki abotaki Zakobi; mpe Zakobi abotaki Yudana bandeko na ye.
3
Yuda na mwasi na ye Tamare babotaki Farezi mpe Zara; Fareziabotaki Esromi; mpe Esromi abotaki Arami.
Lingala Bible 2002

1
Jésus-Christ b'o ti David nin Abraham bé anunman'n i ôsu ng'o fin nun'n bé dunman mun ye.
2
Abraham wuu Isaac, Isaac wuu Jacob, Jacob wuu Juda nin i niaan mun.
3
Juda nin Thamar bé wuu Pharès nin Zara, Pharès wuu Esrom.
Lingala Bible 1974