A A A A A

ಆದಿಕಾಂಡ ೩೪

೧೮
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಮೋರನಿಗೂ ಅವನ ಮಗ ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಉಚಿತವೆಂದೇ ತೋಚಿತು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

೧೮
ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹಮೋರನಿಗೂ ಅವನ ಮಗನಾದ ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದವುಗಳಾಗಿ ಕಂಡವು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 2016

೧೮
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಮೋರನಿಗೂ ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ತೋಚಿತು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 1934