A A A A A
ಆದಿಕಾಂಡ ೪೬
೧೩
ಇಸ್ಸಾಕಾರನ ಮಕ್ಕಳು - ತೋಲಾ, ಪುವ್ವಾ, ಯೋಬ್ ಮತ್ತು‍ ಶಿಮ್ರೋನ್.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

೧೩
ಇಸ್ಸಾಕಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋಲಾ ಪುವ್ವಾ ಯೋಬ್‌ ಶಿಮ್ರೋನ್‌ ಎಂಬವರು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 2016

೧೩
ಇಸ್ಸಾಕಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋಲಾ, ಪುವ್ವಾ, ಯೋಬ್ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ರೋನ್.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 1934