A A A A A
ಧರ್ಮೋಪದೇಷಕಾಂಡ ೨೨
೧೧
ನಾರು ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

೧೧
ಉಣ್ಣೆಯೂ ಸಣಬೂ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಯಬಾರದು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 2016

೧೧
“ನಾರುಮಡಿಯನ್ನೂ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ನೇಯ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡಬಾರದು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 1934