A A A A A
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೪೧
೨೩
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮತ್ತು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕದಗಳು,
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

೨೩
ದೇವಾ ಲಯಕ್ಕೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಎರಡು ಬಾಗಲುಗಳಿ ದ್ದವು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 2016

೨೩
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 1934