A A A A A
ಯೆಶಾಯನ ೩೮
***
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜ್ಕೀಯನು ರೋಗದಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದನಂತರ ಬರೆದದ್ದು--
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 2016

ಹಿಜ್ಕೀಯನು ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಬರೆದ ಪತ್ರ:
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 1934