A A A A A
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೧೬
೧೪
ಆತನಿಗೆ ನಾ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು I ಆತನ ಸಭೆಮುಂದೆಯೆ ತೀರಿಸುವೆನು II
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

೧೪
ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಆತನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 2016

೧೪
ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 1934