A A A A A

Mata 1

1
Leabhar sloinntearachd Ìosa Crìosd, mhic Dhaibhidh, mhic Abrahàim:
2
Ghin Abrahàm Ìsaac, ghin Ìsaac Iàcob, ghin Iàcob Iùdas agus a bhràithrean,
3
ghin Iùdas Phares agus Sàra o Thamar, ghin Phares Esrom, ghin Esrom Aram,
Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017

1
Leabhar ginealach Iosa Crìosd, mhic Dhaibhidh mhic Abrahàim.
2
Ghin Abrahàm Isaac, agus ghin Isaac Iàcob, agus ghin Iàcob Iùdas agus a bhràithrean,
3
Agus ghin Iùdas Phares agus Sara o Thamar, agus ghin Phares Esrom, agus ghin Esrom Aram,
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992