A A A A A
Matthieu 1
1
Abrahamen eta Daviden ondorengo den Jesus Mesiasen arbasoen zerrenda:
2
Abrahamek Isaak sortu zuen; Isaakek Jakob; Jakobek Juda eta honen anaiak;
3
Judak Fares eta Zara, Tamarrengandik; Faresek Esrom; Esromek Aram;
Biblia Basque (EAB) 2008

1
SVS CHRIST Dauid-en semearen, Abrahamen semearen generationeco Liburuä.
2
brahamec engendra ceçan Isaac. Eta Isaac-ec engendra ceçan Iacob. Eta Iacob-ec engendra citzan Iuda eta haren anayeac.
3
a Iudac engendra citzan Phares eta Zara Thamarganic. Eta Pharesec engendra ceçan Esrom. Eta Esromec engendra ceçan Aram.
Frantziako Biblia [Basque] 1571