A A A A A
Isaías 35
4
ajjsaririnacarusti sapjjaraquim: “Ch'amacht'asim, jan ajjsaramti” sasa. “¡Acanquiw Diosamajj jumanacar khespiyañataqui, uñisirinacamarusti juchanacapatjamwa mutuyaraquini!”
Aymara Bible 1997