A A A A A
1 Samuel 31
8
Khepürusti, cunapachatejj filisteonacajj jiwatanacat yänacapa apariri sarapcatayna ucapachasti, Saúl reyimpiru, quimsa yokanacapampiruw Gilboa kollun jiwarata jicjjatapjjäna.
Aymara Bible 1997