A A A A A
1 Samuel 28
16
Samuelosti saraquïnwa: —¿Cunatsa nayar jisqhista, Tatitojj jumar apanucjjstam, uqhamarac juman uñisirima tucjjaracchi ucqhajja?
Aymara Bible 1997