A A A A A
Josué 5
9
Ucatsti Diosajj Josué chacharojj sänwa: “Aca lurasinwa jumanacat apakjjapjjsma Egipto marcan p'enkapa” sasa. Ucatwa uca chekarojj Gilgal sat sutini jichhürcama.
Aymara Bible 1997