A A A A A
Josué 5
4
Josué chachasti uqhamwa luräna Egipto marcat mistunipcatayna uca guerran nuwasir jakenacajj thaquin jutcasina wasaran jiwarjjapjjatap laycu.
Aymara Bible 1997