A A A A A
গালাতীয়া 1
22
তেতিয়াও খ্ৰীষ্টত আশ্ৰয় লোৱা যিহুদীয়াৰ মণ্ডলীবোৰৰ সৈতে মোৰ ব্যক্তিগত সাক্ষাত-পৰিচয় হোৱা নাছিল
ইণ্ডিয়ান ৰিভাইচ ভাৰচন