A A A A A
ৰোমীয়া 9
25
সেইদৰে তেওঁ হোচেয়াৰ পুস্তকতো কৈছে: “যি লোক মোৰ নহয়, তেওঁক মোৰ লোক বুলি, আৰু অপ্ৰিয় জনীক প্ৰেমৰ বুলি মাতিম।
ইণ্ডিয়ান ৰিভাইচ ভাৰচন