A A A A A
ৰোমীয়া 9
1
মই খ্ৰীষ্টৰ অধীনত সত্য কওঁ, মিছা নকওঁ, আৰু মোৰ বিবেকেও পবিত্ৰ আত্মাৰ অধীনত মোৰ পক্ষে সাক্ষ্য দিছে যে,
ইণ্ডিয়ান ৰিভাইচ ভাৰচন