A A A A A

ሐጌ 1

11
እኔም በምድርና በተራሮች፥ በእህልና በወይንም፥ በዘይትና ምድርም በምታበቅለው ላይ፥ በሰዎችና በእንስሶችም ላይ፥ እጅም በሚደክምበት ሁሉ ላይ ድርቅን ጠርቻለሁ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

11
ኣነውን ኣብ ልዕሊ ምስርን ኣብ ልዕሊ ኣኽራንን ኣብ ልዕሊ እኽልን ኣብ ልዕሊ ወይንን ኣብ ልዕሊ ዘይትን ኣብ ልዕሊ እቲ ምድሪ እተብቁሎን ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣብ ልዕሊ እንስሳን ኣብ ልዕሊ ኹሉ ዕዮ ኣእዳውን ደርቂ ጸዋዕኩ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)