A A A A A
Submit

ቲቶ 2

8
ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦአልና፤
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

8
ኣዪሌቱ ባሬንቱ ጎዳቱዋሲ ኣዛዜታና ማላኔ፥ ኡንቱንቱና ፓሉሜቴናን ኡባባኒ ኡንቱንታ ናሼቻና ማላ ዞራ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

8
ኑ ጊሽ ኢታ ሃሳዪዛ ኣሳይ ሃሳያናስ ኢታ ዴሞንታ ኣጊዲ ዬላታና ማላ ኔ ሃሳዪዛ ሃሳያ ጊዶን ቦርሶ ዮዖይ ዶፖ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

8
ኑ ሞርኬቲ ኑና ዚጊራናው ጋሶያባይ ኤንታው ꬋዪን ኤንቲ ዬላታና ሜላ ኔኒ ቦሬቶና ሎዖ ኦዳ ኦዴታ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

8
ካብቶም ተቓናቐንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባና ዚብሎ ኽፉእ ነገር ስኢኑ ምእንቲ ኺሐፍርሲ፡ ብንጹህ ትምህርቲ፡ ብምርዛን፡ መንቅብ ብዜብሉ ጥዑይ ዘረባ፡ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስኻ ኣርኣያ ግበር።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)