A A A A A
Submit

ቲቶ 2

3
እንዲሁም አሮጊቶች ሴቶች አካሄዳቸው ለቅዱስ አገልግሎት የሚገባ፥ የማያሙ፥ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይገዙ፥ በጎ የሆነውን ነገር የሚያስተምሩ ይሁኑ፤
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

3
ሄዋዳንካ ጪማ ማጫ ኣሳይ ጌሻ ዴዑዋ ዴዒያዋንታ፥ ዚጊሬናዋንታ፥ ዎዪኒያ ኤሳሲ ሞዴቴናዋንታኔ ሎዖባ ታማሪሲያዋንታ ጊዳናው ቤሴ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

3
ሄሳꬆካ ጪማ ማጫሳቲ ባ ዲዛ ዱሳን ቦንቾራ ዲዛይታኔ ሎዖ ሃኖቴꬅ ኣሳ ታማርሲዛይታ ጊዴቶ ኣቲን ኣሳ ሱንꬅ ኢሲዛይታ ዎይኮ ዎይኔ ጫጄ ኡሻ ሱኬን ዋፄቲዳይታ ጊዶንታ ማላ ኢስታ ታማርሳ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

3
ሄሳዳካ፥ ጪማ ማጫሳይ ባንታ ዱሳን ጌሻታ፥ ዚጊሮናይሳታ፥ ዎይኔ ኡሻን ሃሬቶናይሳታኔ ሎዖባ ታማርሴይሳታ ጊዳና ሜላ ታማርሳ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

3
እተን ኣረገውቲ ኣንስቲውን ከምኡ ንንብረት ቅድስና ኸም ዚግባእ፡ ዘይሓመይቲ፡ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ባሮት ዘይኰና፡ መሃርቲ ሰናይ ኪዀና፡
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)